[1]
ภิรมย์สมบัติ ช., งิ้วทอง ธ. , ศิริศักดิ์ ก., อนุชน ส. และ สัจจะบุตร ธ. 2023. การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ. Journal of Information and Learning [JIL]. 34, 3 (ธ.ค. 2023), 75–90. DOI:https://doi.org/10.14456/jil.2023.35.