(1)
ธรรมบุตร ธ.; เชื้อกุล ป.; แก้วโทน ร.; วงศ์อนุ ป. การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. j. inf. learn. 2022, 33, 34-45.