(1)
นกเทศ ร.; ตรีวรัญญู ช.; สายฟ้า ย. การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู. j. inf. learn. 2022, 33, 60-72.