(1)
สิทธิชัย ฤ. .; เจ๊ะหลง น. .; เจ๊ะเต๊ะ ฟ. .; บินอาแซ น. . พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส. j. inf. learn. 2022, 33, 101-107.