(1)
รติชลิยกุล โ.; อ่าวสกุล เ.; ศักดิ์เพชร น. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง. j. inf. learn. 2022, 33, 108-118.