(1)
พิทยาเสนีย์ ม.; เส็งศรี ส.; ณ ตะกั่วทุ่ง อ.; เส็งศรี ธ. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู. j. inf. learn. 2022, 33, 22-33.