(1)
สิรภาณุวัต น.; สติมั่น อ.; ธรรมเมธา ฐ.; เรืองฤทธิ์ น. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. j. inf. learn. 2022, 33, 12-21.