(1)
เผือดคล้าย ไ. บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย. j. inf. learn. 2022, 33, 128-135.