(1)
ปิยะกาญจน์ ป.; ประวงษ์ ส. .; กาญจนฉายา ณ. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น. j. inf. learn. 2022, 33, 1-11.