(1)
ใบโพธิ์ ภ.; ตรีวรัญญู ช. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น. j. inf. learn. 2022, 33, 73-87.