(1)
ภิรมย์สมบัติ ช.; งิ้วทอง ธ. .; ศิริศักดิ์ ก.; อนุชน ส.; สัจจะบุตร ธ. . การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ. j. inf. learn. 2023, 34, 75-90.