ธรรมบุตร ธ., เชื้อกุล ป., แก้วโทน ร., & วงศ์อนุ ป. (2022). การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning, 33(3), 34–45. https://doi.org/10.14456/jil.2022.28