นกเทศ ร., ตรีวรัญญู ช., & สายฟ้า ย. (2022). การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning, 33(3), 60–72. https://doi.org/10.14456/jil.2022.30