สิทธิชัย ฤ. ., เจ๊ะหลง น. ., เจ๊ะเต๊ะ ฟ. ., & บินอาแซ น. . (2022). พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส. Journal of Information and Learning, 33(3), 101–107. https://doi.org/10.14456/jil.2022.33