รติชลิยกุล โ., อ่าวสกุล เ., & ศักดิ์เพชร น. (2022). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง. Journal of Information and Learning, 33(3), 108–118. https://doi.org/10.14456/jil.2022.34