พิทยาเสนีย์ ม., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ., & เส็งศรี ธ. (2022). องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning, 33(3), 22–33. https://doi.org/10.14456/jil.2022.27