สิรภาณุวัต น., สติมั่น อ., ธรรมเมธา ฐ., & เรืองฤทธิ์ น. (2022). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning, 33(3), 12–21. https://doi.org/10.14456/jil.2022.26