เผือดคล้าย ไ. (2022). บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย. Journal of Information and Learning, 33(3), 128–135. https://doi.org/10.14456/jil.2022.36