ปิยะกาญจน์ ป., ประวงษ์ ส. ., & กาญจนฉายา ณ. (2022). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น. Journal of Information and Learning, 33(3), 1–11. https://doi.org/10.14456/jil.2022.25