ใบโพธิ์ ภ., & ตรีวรัญญู ช. (2022). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น. Journal of Information and Learning, 33(3), 73–87. https://doi.org/10.14456/jil.2022.31