ภิรมย์สมบัติ ช., งิ้วทอง ธ. ., ศิริศักดิ์ ก., อนุชน ส., & สัจจะบุตร ธ. . (2023). การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ. Journal of Information and Learning [JIL], 34(3), 75–90. https://doi.org/10.14456/jil.2023.35