ธรรมบุตร ธ.; เชื้อกุล ป.; แก้วโทน ร.; วงศ์อนุ ป. การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 34–45, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.28. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/256803. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.