ยศวริศสกุล ย. การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 โครงการพระดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนิทานพื้นบ้านมุสลิมสองภาษา. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 88–100, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.32. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257328. Acesso em: 31 พ.ค. 2023.