นกเทศ ร.; ตรีวรัญญู ช.; สายฟ้า ย. การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 60–72, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.30. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257385. Acesso em: 31 พ.ค. 2023.