สิทธิชัย ฤ. .; เจ๊ะหลง น. .; เจ๊ะเต๊ะ ฟ. .; บินอาแซ น. . พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 101–107, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.33. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257460. Acesso em: 3 มิ.ย. 2023.