สอนสุด น.; เส็งศรี ส.; ณ ตะกั่วทุ่ง อ.; ธีระภูธร ด. การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 119–127, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.35. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257694. Acesso em: 18 เม.ย. 2024.