รติชลิยกุล โ.; อ่าวสกุล เ.; ศักดิ์เพชร น. การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 108–118, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.34. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257794. Acesso em: 31 พ.ค. 2023.