พิทยาเสนีย์ ม.; เส็งศรี ส.; ณ ตะกั่วทุ่ง อ.; เส็งศรี ธ. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 22–33, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.27. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257888. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.