สิรภาณุวัต น.; สติมั่น อ.; ธรรมเมธา ฐ.; เรืองฤทธิ์ น. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information and Learning [JIL], [S. l.], v. 33, n. 3, p. 12–21, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.26. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/257918. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.