เผือดคล้าย ไ. บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 128–135, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.36. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/258220. Acesso em: 3 มิ.ย. 2023.