ปิยะกาญจน์ ป.; ประวงษ์ ส. .; กาญจนฉายา ณ. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 1–11, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.25. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/258444. Acesso em: 31 พ.ค. 2023.