ใบโพธิ์ ภ.; ตรีวรัญญู ช. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น. Journal of Information and Learning, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 73–87, 2022. DOI: 10.14456/jil.2022.31. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/259161. Acesso em: 3 มิ.ย. 2023.