ประจักษ์เนตร พ. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้สื่อสังคมต่อประสิทธิภาพในการจัดการของรัฐบาล คุณลักษณะความเสี่ยงและการตอบสนองเชิงอารมณ์ต่อปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือรับฟังเสียงสังคม. Journal of Information and Learning [JIL], [S. l.], v. 34, n. 3, p. 35–45, 2023. DOI: 10.14456/jil.2023.32. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/266334. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.