ภิรมย์สมบัติ ช.; งิ้วทอง ธ. .; ศิริศักดิ์ ก.; อนุชน ส.; สัจจะบุตร ธ. . การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ. Journal of Information and Learning [JIL], [S. l.], v. 34, n. 3, p. 75–90, 2023. DOI: 10.14456/jil.2023.35. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/267144. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.