ธรรมบุตร ธวัช, เชื้อกุล ประกายวรรณ, แก้วโทน รัตติกาล, และ วงศ์อนุ ปิยพร. 2022. “การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information and Learning 33 (3):34-45. https://doi.org/10.14456/jil.2022.28.