นกเทศ รัชนี, ตรีวรัญญู ชาริณี, และ สายฟ้า ยศวีร์. 2022. “การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู”. Journal of Information and Learning 33 (3):60-72. https://doi.org/10.14456/jil.2022.30.