สิทธิชัย ฤทัยชนนี, เจ๊ะหลง นูรอัยนี, เจ๊ะเต๊ะ ฟิวรัลซา, และ บินอาแซ นิอิลฮัม. 2022. “พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส”. Journal of Information and Learning 33 (3):101-7. https://doi.org/10.14456/jil.2022.33.