สอนสุด นิภาพร, เส็งศรี สุภาณี, ณ ตะกั่วทุ่ง อรจรีย์, และ ธีระภูธร ดิเรก. 2022. “การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F”. Journal of Information and Learning 33 (3):119-27. https://doi.org/10.14456/jil.2022.35.