รติชลิยกุล โชติกา, อ่าวสกุล เอมอร, และ ศักดิ์เพชร นรเทพ. 2022. “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง”. Journal of Information and Learning 33 (3):108-18. https://doi.org/10.14456/jil.2022.34.