พิทยาเสนีย์ มะยุรีย์, เส็งศรี สุภาณี, ณ ตะกั่วทุ่ง อรจรีย์, และ เส็งศรี ธงชัย. 2022. “องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งเสริมความเป็นนวัตกรของนักศึกษาครู”. Journal of Information and Learning 33 (3):22-33. https://doi.org/10.14456/jil.2022.27.