สิรภาณุวัต นราญา, สติมั่น อนิรุทธ์, ธรรมเมธา ฐาปนีย์, และ เรืองฤทธิ์ น้ำมนต์. 2022. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information and Learning 33 (3):12-21. https://doi.org/10.14456/jil.2022.26.