เผือดคล้าย ไชยชาญ. 2022. “บทปริทัศน์หนังสือ: การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย”. Journal of Information and Learning 33 (3):128-35. https://doi.org/10.14456/jil.2022.36.