ปิยะกาญจน์ ปิยวรรณ, ประวงษ์ สุจิตรา, และ กาญจนฉายา ณัฏฐพงศ์. 2022. “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้น”. Journal of Information and Learning 33 (3):1-11. https://doi.org/10.14456/jil.2022.25.