ใบโพธิ์ ภิชา, และ ตรีวรัญญู ชาริณี. 2022. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานร่วมกับการใช้ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น”. Journal of Information and Learning 33 (3):73-87. https://doi.org/10.14456/jil.2022.31.