ภิรมย์สมบัติ ชยุตม์, งิ้วทอง ธนาภา, ศิริศักดิ์ กณิชชา, อนุชน สรานันท์, และ สัจจะบุตร ธีรยุทธ. 2023. “การวิเคราะห์หัวเรื่องแฝงเพื่อจัดหมวดหมู่หัวข้อวิทยานิพนธ์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองหัวข้อ”. Journal of Information and Learning [JIL] 34 (3):75-90. https://doi.org/10.14456/jil.2023.35.