ธรรมบุตร ธ., เชื้อกุล ป., แก้วโทน ร. และ วงศ์อนุ ป. (2022) “การพัฒนาบอร์ดเกมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณและแรงจูงใจในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 34–45. doi: 10.14456/jil.2022.28.