นกเทศ ร., ตรีวรัญญู ช. และ สายฟ้า ย. (2022) “การพัฒนากระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างชุดความคิดเติบโตด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครู”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 60–72. doi: 10.14456/jil.2022.30.