สิทธิชัย ฤ. ., เจ๊ะหลง น. ., เจ๊ะเต๊ะ ฟ. . และ บินอาแซ น. . (2022) “พฤติกรรมการเรียนแบบออนไลน์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ในช่วงโควิด-19 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 101–107. doi: 10.14456/jil.2022.33.