สอนสุด น., เส็งศรี ส., ณ ตะกั่วทุ่ง อ. และ ธีระภูธร ด. (2022) “การพัฒนาบุคลากรราชทัณฑ์สู่รูปแบบดิจิทัลเลิร์นนิงโดยใช้ P2L2F”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 119–127. doi: 10.14456/jil.2022.35.