รติชลิยกุล โ., อ่าวสกุล เ. และ ศักดิ์เพชร น. (2022) “การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัว ความหนาแน่น ของที่ตั้งช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนรา กรณีศึกษา: จังหวัดพัทลุง”, Journal of Information and Learning, 33(3), น. 108–118. doi: 10.14456/jil.2022.34.